مزاياي سيستم نماي خشک با آجر
درسيستم نماي خشک براي اتصال آجرها به يکديگر از ملات استفاده نمي شود.

مزاياي سيستم نماي خشک با آجر

درسيستم نماي خشک ابتدا يک عايق حرارتي به طور مستقل با اتصال مکانيکي يا چسب به بدنه ساختمان محکم مي شود سپس چهارچوب يا اسکلت نگه دارنده که از جنس چوب، فولاد يا آلومينيوم مي باشد به ساختمان متصل شده تا نماي خشک با رعايت فاصله از عايق حرارتي بر روي چهارچوب نگه دارنده قرار گيرد. فضاي خالي که بين نما و عايق قرار دارد خود بهترين عايق حرارتي مي باشد لذا اين سيستم نقش بسزايي در کاهش اتلاف انرژي دارد.
ماندگاری رنگ و ثبات رنگ آجر نسوز نما
ماندگاری رنگ و ثبات رنگ آجر نسوز نما

ماندگاری رنگ و ثبات رنگ آجر نسوز نما

رنگ پریدگی عامل است که تقریبا همه اشیا مخصوصا مصالح ساختمانی را تهدید می کنند تقریبا همه اشیا زیر نور مستقیم خورشید رنگ خود را از دست میدهند ولی در آجرهای نسوز به دلیل انتخاب از خاک های مخصوص نسوز و پخت ویژه اجر باعث گردیده که آجر های نسوز باعث ماندگاری رنگ و ثبات رنگ شود و حتی رنگ مغزآجر با بیرون آجر نسوز رنگ آن شبیه هم باشد
مقاومت بالای آجر نسوز
مقاومت بالای آجر نسوز

مقاومت بالای آجر نسوز

آجرهای نسوز با توجه به ساختار مواد اولیه که دارد و فرمول شیمیای خاص خود را دارد باعث گردیده که از سایر آجرهای نسوز متمایل باشد نسبت به کار خانه های دیگر که آنها هم تولید آجر نسوز دارند،
۳