ايران كشوري است با فرهنگ و تمدن چند
تاريخچه صنعت سنگ در ايران

تاريخچه صنعت سنگ در ايران

ايران كشوري است با فرهنگ و تمدن چند هزار ساله كه در طول تاريخ بارها مورد هجوم و تاخت و تاز بيگانگان قرار گرفته است. پس از هر ويرانگري آنچه به جا مانده ستونهاي سنگي استوار بناههايي است كه اميد به آبادي مجدد را در ذهن مردمان اين سرزمين پديد آورده است. سابقه ايران در حجاري را مي توان در بقاياي كاخها و بناهاي سنگي قديمي دريافت كه هنوز پس از گذشت هزاران سال حكايت از جلال و عظمت اين كشور و هنر و علم مردمانش دارد و صد افسوس كه گذشت زمان و پيشرفت تكنولوژي در سطح بين المللي از يكسو و مسائل داخلي كشور از سوي ديگر موجب گرديده تا كشور از قافله صنعت جهاني عقب باقي بماند و در نهايت صنعت سنگبري اين كشور نيز به شدت به صنعت و تكنولوژي خارجي وابسته گردد.

تاريخچه صنعت سنگ در ايران 

بر اساس بررسي هاي به عمل آمده، استفاده از سنگ به صورت پلاك مشابه كارهاي امروزي در كشور ما حداقل از حدود 60 سال قبل معمول گرديده و در سالهاي قبل از آن، تهيه پلاك سنگي بسيار محدود بوده و با تحمل زحمات فراوان و استفاده از ابزارهاي دستي بسيار ابتدايي و صرف زمان زيادي، كه اكثراً هم مورد استفاده در مساجد و اماكن متبركه بوده، تهيه شده است.

نخستين دستگاه برش سنگ كه نوعي اره داراي تيغه هاي آهني بود در سال 1307 براي بر پا داشتن كاخ مرمر ساخته و نصب گرديد است.

اولين كارخانه سنگ بري در ايران سال 1317 توسط آستان قدس رضوي در مشهد داير گرديد. اين سنگ بري ساخت آلمان بود و توسط كارشناسان آلماني در ايران نصب و در سال 1318 راه اندازي گرديد. اين كارخانه به منظور تهيه سنگهاي پلاك براي مرقد مطهر حضرت رضا (ع) تأسيس شده بود ولي پس از راه اندازي و توليد سنگ، از محصولات اين كارخانه در ساخت بانك مركزي تهران، بانك سپه شعبه مركزي تهران، كاخ مرمر و چند كاخ ديگر و ساختمان وزارت صنايع و معادن سابق، استفاده شد. همچنين مقداري سنگ پلاك براي حرم حضرت معصومه(ع) به قم و مقداري هم به نجف فرستاده شد.