نماي ساختمان يکي از اجزاي بسيار مهم ساختمان است. برخي از عملکردهاي نما و عوامل مؤثر در نما سازي در زير به طور خلاصه بيان شده است:
اجزاي بسيار مهم نماي ساختمان

نماي ساختمان يکي از اجزاي بسيار مهم ساختمان است. برخي از عملکردهاي نما و عوامل مؤثر در نما سازي در زير به طور خلاصه بيان شده است

نما و حفاظت ابتدايي ترين و حتي از لحاظ قدمت اولين وظيفه اي که نما عهده دار گرديد، وظيفه حفاظت بود. انسان ها براي حفاظت از عوامل جوي و اقليمي، براي خود فضايي را به نام خانه ايجاد کردند. عدم وجود منفذ در ساختمان گرچه جلوي باد، باران، گرما و سرما را مي گرفت، ولي ساختمان را از نور و تهويه لازم محروم ميکرد

 
اجزاي بسيار مهم نماي ساختمان 

نماي ساختمان به عنوان يک محافظ بايد مشخصه هاي فني زير را داشته باشد

عايق بودن نسبت به سرما، گرما :مصالح مختلف ساختماني ضريب انتقال حرارت و ظرفيت گرمايي ويژه مختلفی دارند و در نتيجه عملکرد حرارتي متفاوتي خواهند داشت. يک سيستم نماي موفق، نمايي است که زيبايي و بهره وري انرژي را باهم داشته باشد. داشتن نمايي که عملکرد حرارتي خوبي داشته باشد مستقيماً مصرف انرژي را تحت تأثير قرار مي دهد لذا در نماي ساختمان، استفاده از مصالحي که ضريب انتقال حرارتي کمتري دارند، بايد مورد توجه قرار گيرد.

عايق بودن نسبت به صوت:نماي ساختمان مي تواند بعنوان يک عایق صوتی ایده‌ال و مناسب عمل کند. توجه به اين ويژگي به خصوص براي ساختمان هايي که در شهرهاي بزرگ صنعتي و تجاري و يا در کنار مسير گذراصلي واقع شده اند از اهمييت ويژه اي برخوردار مي باشد.

مقاومت در برابر زلزله

مقاومت در برابر ضربه

مقاومت در برابر يخ زدگي

مقاومت در برابر آتش سوزي

مقاومت در برابر ريزش

انعطاف پذير بودن در اجراي نما

سبک بودن

قابل اجرا بودن در ساختمانهاي مرتفع

نما به عنوان رابط:نماي ساختمان بايد به شکلي طراحي شود که علي رغم حفاظت محيط داخل از بيرون، ارتباط فضاي بيرون را با محيط داخل ساختمان به خوبي برقرار کند. مثلاً امکان تابش نور به داخل و يا امکان استفاده از چشم-انداز بيرون وجود داشته باشد.

نما به عنوان يک معرف:همان طور که که لباس فرد، معرف شخصيت وي مي باشد، خانه نيز به مانند لباس دوم ميبايست معرف شخصيت و مقام اجتماعي مالک خود باشد. در معماري غرب نما داراي حالت نمايش است، بدين صورت که در همان وهله اول کسي را که پشت آن زندگي مي کند، نشان مي دهد. در واقع نما معرف شخصيت خانوادگي و طبقه اجتماعي صاحبخانه است.. نما علاوه بر معرفي شخصيت مالک، معرف موقعيت مکاني ملک و نوع کاربري ساختمان نيز مي باشد.

نماي هر ساختمان به عنوان عنصري از نماي مجموعه شهري:ما در فضاي شهري با يک ساختمان روبرو نيستيم، در واقع هر ساختمان جزئي از فضاي شهري محسوب مي شود که زشتي آن بر فضاهاي عمومي تأثير گذار است و زيبايي آن منوط به هماهنگي با ساير عناصر آن مکان است. ساختمان يک موجود منزوي و خود بسنده نيست که بتواند تمام توجه طراح و مالک را به خود جلب کند ، بلکه مي بايست با حفظ شخصيت و اعتبار خود، عنصري از يک جامعه وحدت يافته باشد.

زيبايي نما:نما صورت ظاهر و منظره خارجي هر ساختمان است و پوششي مخفي و به دور از انتظار عموم نيست. نما همواره مورد توجه عموم قرار مي گيرد، لذا زيبايي جزء جدايي ناپذير هر نما مي باشد همچنين زيبايي و چگونگي نما معرف هنر و کيفيت کار مهندس معمار و طراح ساختمان نيز مي باشد.

 
ایران نماکار