معرفی پروفیل گالوانیزه V برای فایبر سمنت برد
سمنت برد و پروفیل گالوانیزه V
این پروفیل از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۷ میلیمتر تولید می شود و همراه با پروفیل گالوانیزه Mدر زیرسازی نمای فایبرسمنت مدولار و سایدینگمورد استفاده قرار می گیرد. 

با توجه به اینکه قیمت این سازه به طور چشمگیری از پروفیل M کمتر است ، استفاده از این پروفیل موجب کاهش هزینه زیرسازی خواهد شد.


پروفیل گالوانیزه V
مقطع پروفیل گالوانیزه V :
پروفیل گالوانیزه V

نحوه نصب پروفیل گالوانیزه V بر روی پروفیل کشی آهنی و نصب پنل فایبرسمنت بر روی آن :

پروفیل گالوانیزه V
نحوه استفاده از پروفیل گالوانیزه V در زیرسازی نمای فایبرسمنت :


پروفیل گالوانیزه V