فریم لس یکی از پرکاربردترین نماهای ساختمان
نمای Frame Less

مزيت های سيستم فریم لس نمای ساختمان

 ظرافت دید فریم نگهدارنده شیشه از خارج

امکان بهره گیری از باز شو مخفی در نما

آسانی تعویض شیشه

عدم انتقال تنش های سازه اصلی بنا بر شیشه

عملکرد مستقل هر یک از فریم ها در برابر زلزله

امکان استفاده از رنگهای متفاوت در نما

 
کاربرد نمای فریم لس 

یکی از پرکاربردترین نماهای ساختمان ، نماهای فريم لس می باشد که زیبایی، آب بندی مناسب، نصب ساده و بار گذاری مناسب را به صورت یکجا ارائه می دهد.در این سیستم ابتدا سطح نما بصورت شبکه بندی کامل زیر سازی شده و پروفیل های آلومینیومی فریم نما روی این شبکه بندی قرار می گیرند.


 
نمای ساختمان