سیمان بیشترین کاربرد را دارد
نمای ساختمان و مصالح سیمان

سیمان پرتلند معمولی (نوع ۱)

این نوع سیمان بیشترین کاربرد را دارد و برای ساخت بتن جهت ساختمانها، جاده ها و کلیه کارهایی که نیاز به خواص ویژه ای نیست مصرف می گردد. کسب مقاومت این نوع سیمان برای تمام کارهای بتنی به اندازه کافی سریع است.

 
انواع سیمان 

سیمان پرتلند ممتاز (نوع ۲)

این نوع سیمان همانند سیمان پرتلند معمولی است با این تفاوت که مواد اولیه آن را با دقت بیشتری تهیه و تولید می کنند و بیشتر آسیاب می کنند. اینگونه سیمان ها خیلی سریع خود را می گیرند و به سرعت هم سخت می شوند و مقاومت افزون تری در برابر هجوم سولفات ها از خود نشان می دهند.

 سیمان پرتلند زودگیر (نوع۳)

از لحاظ شیمیایی این نوع سیمان مشابه سیمان پرتلند معمولی است؛ ریز بودن ذرّات آن، باعث کسب سریع مقاومت در اوایل عمر بتن می شود.

واژه ی زودگیر نباید با خودگیری سریع اشتباه گردد. در بتنی که با سیمان پرتلند زودگیر ساخته می شود خودگیری اولیه مشابه سیمان پرتلند معمولی است، ولی پس از خودگیری اولیه، سرعت کسب مقاومت بتن بیشتر می شود. این سرعت کسب مقاومت، باعث می گردد که قالب برداری در زمان کوتاه تری انجام پذیرد. به همین دلیل این نوع سیمان بیشتر در کارخانه های قطعات پیش ساخته یا زمانی که در کارگاه کار باید با سرعت انجام پذیرد، مصرف می گردد.

به دلیل آنکه این نوع سیمان نسبت به سیمان پرتلند معمولی تولید حرارت بیشتری می کند مصرف آن در هوای سرد توصیه می شود و اثر منفی دمای پایین در بتن را خنثی می کند. روش انبار کردن و مصرف سیمان زودگیر مشابه سیمان پرتلند معمولی است

 
ایران نماکار