در طي اين فرآيند ميزان مقاومت آن در برابر آب و فرسايش به شدت افزايش مي يابد. بنابراين خاصيت ضد لكه و ضد ترك دارد.
نماي Porcelain چيست و چه كاربردي دارد؟

اين نما كه به دليل ساختش در چين به سنگ چيني هم معروف است يك ماده ضد آب است كه ميزان مقاومت آب در برابر آب 3 دهم درصد است كه از اين نظر نسبت به سراميك برتري دارد چرا كه ميزان جذب آب سراميك 5 دهم درصد است. از اين رو براي استفاده در نواحي مرطوب بسيار كاربردي است.


نماي Porcelain چيست و چه كاربردي دارد؟

نماي Porcelain چيست و چه كاربردي دارد؟

نماي Porcelain چيست و چه كاربردي دارد؟

اين ماده با تحت فشار قرار دادن سراميك خام و ادغام آن با كوارتز، فلدسپات و مواد ديگر در محل پرفشار توليد مي شود. بعد از آن در دماي بالا پخته مي شود.

در طي اين فرآيند ميزان مقاومت آن در برابر آب و فرسايش به شدت افزايش مي يابد. بنابراين خاصيت ضد لكه و ضد ترك دارد.

همچنين سطح زيبا، يكدست و چشم نوازي دارد. ايجاد رنگ در آن با استفاده از پورد هاي رنگ سراميك يا نمك هاي محلول صورت مي گيرد.

نماي Porcelain چيست و چه كاربردي دارد؟

نماي Porcelain چيست و چه كاربردي دارد؟

نماي Porcelain چيست و چه كاربردي دارد؟

اما به هر حال ميزان تنوع در اين گونه سراميك ها محدود است. اما طراحان مي توانند با تركيب آن با ديگر مصالح نما تركيبات شگفت انگیز و در عين حال مقاومي ايجاد كنند.

نماي Porcelain چيست و چه كاربردي دارد؟

نماي Porcelain چيست و چه كاربردي دارد؟

از ديگر تفاوت هاي اين نوع سراميك با سراميك هاي معمولي مي توان به مقاومت در برابر لغزش و خش(بسته به نوع نما) اشاره كرد.