هدف اصلي از انتخاب آلومينيوم كامپوزيت در كنار شيشه در نما،‌ بخشيدن رنگ و جلوه به سازه است.
تركيب آلومينيوم كامپوزيت و شيشه در نما

در اين راستا يكي از تركيبات قابل توجه و پيشرو در صنعت نماي ساختان هاي بلند،‌ تركيب شيشه و آلومينيوم كامپوزيت در طراحي است.اين نوع معماري پيچيده و منحصر به فرد نوعي هويت شاخص به آسمان خراش ها مي بخشد.

اينكه ظرافت شيشه در كنار فلزي مثل آلومينيوم کامپوزیت قرار مي گيرد،‌ مي تواند اين تركيب را زيبا و پر ابهت سازد.

هدف اصلي از انتخاب آلومينيوم كامپوزيت در كنار شيشه در نما،‌ بخشيدن رنگ و جلوه به سازه است.

يكي از فوايد تركيبات مصالح به اين شكل كه از شكل هاي پيرو در طراحي مدرن و صنعتي هر هاي بزرگ است،‌بهره بردن از خواص و مزاياي هر دو نوع متريال درنما است. همچنين دست طراح براي ايجاد خلاقيت باز است و باعث خاص شدن نما از سازه هاي مشابه مي شود.