ماندگاری رنگ و ثبات رنگ آجر نسوز نما
ماندگاری رنگ و ثبات رنگ آجر نسوز نما

ماندگاری رنگ و ثبات رنگ آجر نسوز نما

 
 

رنگ پریدگی عامل است که تقریبا همه اشیا مخصوصا مصالح ساختمانی را تهدید می کنند تقریبا همه اشیا زیر نور مستقیم خورشید رنگ خود را از دست میدهند ولی در آجرهای نسوز به دلیل انتخاب از خاک های مخصوص نسوز و پخت ویژه اجر باعث گردیده که آجر های نسوز باعث ماندگاری رنگ و ثبات رنگ شود و حتی رنگ مغزآجر با بیرون آجر نسوز رنگ آن شبیه هم باشد