روز صنعت و معدن
ایران نماکار روز صنعت و معدن را گرامی میدارد.